Liichtbriechung

Nodems mer schonn emol mat Wäin- a Waasserglieser experimentéiert hunn, wëlle mer dëst Thema weider verdéiwen!