Keelenowend

Keelenowend mat Iessen zu Goussel (Gosseldange) am Café de la Fontaine.

RV. à partir de 18:00 Auer am Café.

Wie wëll matgoen, soll sech w.e.g. bis de 11. November umellen.

Eng Info-Mail mat Menuspropositioun(en) gëtt nach verschéckt!