PhotoMeet

Wann d'Kaderen vun der Bicherdeeg-Ausstellung schonn zréck sinn, huele mer d'Fotoen eraus.

Duerno, bei engem Patt "Vino Novello", schwätze mer iwwer Fotografie an eise Programm vun den nächste Wochen a Méint.

Dir däerft iech gäre Gedanke maachen an är Iddien a Propositiounen presentéieren ;-)