"FotoWalk" am Gronn

RV um 19:00 Auer um Parking beim Mini-Golf an der Péitrus.

Den Tour féiert duerch d'Tillëschgaass bis bei d'Schlassbréck, iwwer de Wenzelspad an da lanscht d'Uelzecht bis a Clausen an nees zréck.